Stäng ×

Solliden

Mål: 1 660 000 SEK
Uppnått: 806 497 SEK
Utveckling: 48.6 %

Nu kan du vara med och bevara Solliden för all framtid – Klicka här!

Sugen på en ek? – ”Köp” ditt eget paraplyträd i Solliden redan idag!

VI HAR FÅTT BIFALL TILL FÖRVÄRVSTILLSTÅND FRÅN JORDBRUKSVERKET :)

Naturarvet har fått kontrakt på marken väster om Iglekärrs gammelskog* och en remsa lövskog ut mot skogsbrynet i söder. 12,7 ha gammelskog från två fastigheter kan nu bevara ett ännu större sammanhängande område av den fina gammelskogen i Risveden. (* Under 2016 blev insamlingen till Iglekärrs gammelskog klar och vi invigde denna pärla med avtäckning av en hyllningsbänk i augusti. I september blev Iglekärr officiellt naturreservat genom Länsstyrelsens beslut.)

paraplyeken
Solliden, som vi kallar det nya tillskottet, är en solig sydslänt med ett stort inslag av lövträd, i synnerhet längst i söder där gammel-ädellövskog skapar en unik skyddsvärd miljö nedanför klippbranterna ut mot skogsbrynet. Förutom ett stort antal stora ekar finns även stora exemplar av de rödlistade arterna ask och skogsalm. En inventering i slutet av november gav dessutom en lista på ytterligare naturvårdsarter i skogen. Se listan och hur den så småningom växer nedan. Arealen ädellövskog som nu kan skyddas blir totalt 5 gånger så stor som den som redan är skyddad i Iglekärrs naturreservat.

Kontrakt på marken skrevs i december 2016. Nu börjar insamlingen på allvar för att på kort tid nå den miljon som behövs utöver handpenningen om knappt 300 000 kr. Förvärvstillstånd ska sökas och lantmäteriförättning utföras. Och det vore fantastiskt att kunna fullfölja köpet senast en månad efter förrättningen är klar och Naturarvet får tillträde till marken som då blir en del av Sålanda 2:22, d.v.s. Iglekärrs gammelskog.

Här är en insamlingssida där du kan öronmärka gåvor till Iglekärr Solliden. Alla andra gåvor som kommer in och anges som “Iglekärr Solliden” på något sätt kommer också att läggas till i den insamlingen.

Solliden - Ny skog som bevaras 2017 Solliden – Ny skog som bevaras 2017

Artlista över naturvårdsarter i Solliden
bl.a. Hultengren, Stansvik m.fl. (27/11 2016), Danielson (flera tillfällen), Jarl (flera tillfällen).

Signalarter
Blåsippa Hepatica nobilis
Glansfläck Arthonia spadicea
Lönnlav Bacidia rubella
Fällmossa Antitrichia curtipendula
Guldlockmossa Homalothecium sericeum
Trädporella Porella plathyphylla
Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides
Platt fjädermossa Neckera complanata
Vågig rutlungmossa Conocephalum salebrosum
Rödlistade arter
Ekskinn Aleurodiscus disciformis
Fågelfotsmossa Nogopterium gracile
Mindre Hackspett Dendrocopos minor
Gröngöling Picus viridis
Tornseglare Apus apus
Kungsfågel Regulus regulus
Ask Fraxinus excelsior
Skogsalm Ulmus glabra
Dessutom finns Glanslungmossa Reboulia hemisphaerica, som är en ovanlig art som förtjänar att nämnas särskilt. Fågelfotsmossa fanns på flera platser i området.