Testamentera

Du är välkommen att testamentera till Naturarvet. För att ditt testamente ska vara lagligt bindande måste du följa lagen, d.v.s. Ärvdabalken (1958:637) och ange följande i ditt testamente:

Testator (man) / Testatrix (kvinna):

Ditt namn, personnummer och adress.

Min yttersta vilja:

Jag bestämmer som min yttersta vilja och testamente hur min egendom ska fördelas då jag dör.

Testamentstagaren/-na, varav Naturarvet anges enligt följande:

Namn: Insamlingsstiftelsen Naturarvet
Organisationsnummer: 80 24 24-1393
Adress: Björksäter 1, 649 91 Sparreholm

Vad du vill testamentera till respektive testamentstagare:

Förklara gärna specifikt för varje testamentstagare vilken egendom du vill testamentera (t ex en viss summa pengar, ett visst antal aktier av ett visst slag, hela eller en andel av en fond med viss beteckning, hela eller en del av en fastighet, nyttjanderätt till egendom, t.ex. avkastningen från en fond eller de immateriella rättigheterna till ett verk som kan inbringa royalty, etc.). Du kan också ange en viss andel av din kvarlåtenskap, t.ex. Hela eller 1/2 delen av den egendom som återstår efter att bröstarvingarna (efterlevande barn) har erhållit sin laglott.

När du anger vad egendomen utgörs av och det gäller en fastighet så ska fastighetens beteckning och andel som ett bråktal av fastigheten som överlåtes alltid anges för att testamentet ska kunna gälla som fångeshandling vid fastighetsbildning. Det kan också vara så att om du äger en fastighet i kommunen Skog som heter Gammelskogen 1:2 och som består av 40 ha skog och 10 ha annan mark och du vill testamentera skogen, då anger du att egendomen som överlåtes till testamentstagaren består av:

Den del av egendomen som överlåtes till testamentstagaren utgör skogsmarken om 40 ha som utgör 4/5 av arealen av fastigheten med beteckningen Skog Gammelskogen 1:2 till ett värde som utgör det för skogsmarken taxerade värdet året före det år som egendomen överlåtes.

Bevittnande:

När du skrivit under testamentet med ort, datum och din namnteckning ska detta bevittnas av två ojäviga vittnen, d.v.s. de får inte vara testamentstagare i testamentet. De ska dessutom veta att det är ett testamente som du skriver under och de ska samtidigt se dig underteckna testamentet, men du kan dölja testamentets innehåll om du vill. Vittnena ska skriva under med namn, yrke och hemvist. Så här kan intygandet uttryckas i testamentet:

Att (testators/testatrix namn) , som vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja  förklarat ovanstående förordnande innefatta hans/hennes yttersta vilja samt därunder egenhändigt tecknat sitt namn, intygar undertecknade särskilt anmodade och samtidigt närvarande vittnen.

Ort och datum som ovan
Vittne 1: namn, yrke, adress
Vittne 2: namn, yrke, adress

Tänk på att:

Din kvarlåtenskap enligt lag kan gå i arv till viss del (barns laglott utgör halva egendomen) och att efterlevande make/maka utan gemensamma barn har rätt till fyra basbelopp. Om du inte har några arvingar går hela kvarlåtenskapen till allmänna arvsfonden om du inte upprättat testamente.

För mer information och hjälp med att upprätta ett testamente kontakta en jurist som har erfarenhet av testamenten. Vill du prata med Naturarvet kontaktar du Lo Jarl, 070-648 47 89, lo[at]naturarvet.se