Iglekärrs gammelskog

Röda Näckrosor i Stora IglekärrIglekärrs gammelskog, om cirka 70 hektar, ligger i Ale kommun, nära Skepplanda, knappt 4 mil norr om Göteborg. Skogen är en vacker blandskog med mycket tall, gran och ek men också många andra trädslag. Iglekärrs gammelskog har en hög grad av kontinuitet och saknar helt spår av skogsbruk.

Totalt har man funnit 44 arter som indikerar höga naturvärden, varav 15 är rödlistade och 28 är upptagna på Skogsstyrelsens förteckning över signallarter, ”användbara för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden”. (Här kan du ladda ner en förteckning över samtliga dessa arter.)

Iglekärrs gammelskog gränsar i öster till Eklidens Naturreservat (ca 80 ha) Den nästan dubbla utökning av ett skyddat område med bevarandet av skogen vid Iglekärr ger i praktiken ett mångfalt högre biologiskt värde.  Det ger arter som rör sig över större områden ännu bättre möjlighet att finna livsrum och kunna sprida sig. Ett sammanhängande stort bevarat område som innefattar Ekliden och Iglekärr erbjuder en stor variation av miljöer och skydd för många olika växter och djurarter.

Växter och svampar som visar på höga naturvärden i skogen

På ekstammar i Iglekärrs gammelskog kan man se fällmossan som är en av de mest pålitliga signalarterna som finns bland mossorna. Den indikerar i stort sett alltid områden med höga naturvärden samt skogar med lång kontinuitet.

I skogen finns också många andra ovanliga och rödlistade arter såsom ex. havstulpanlav. Laven föredrar något glesa och luckiga skogar och har sannolikt gynnats av äldre tiders skogsbete i kombination med skonsamma och successiva virkesuttag.

Vattenstig Stor revmossa och purpurmylia visar på lokaler med hög och jämn luftfuktighet och höga naturvärden.

Liten spiklav indikerar tallskog som normalt har höga naturvärden och i den centrala delen av skogen har man hittat jättemusseron, motaggsvamp, dropptaggsvamp och klockgentiana.

Flagellkvastmossa signalerar överallt skogsmiljöer med höga naturvärden. Den indikerar en biotop med rik och kontinuerlig förekomst av död ved i olika nedbrytningsstadier.

I norra och södra sluttningarna finns rikligt med blåsippa, kranshakmossa m fl som visar på grönstensförekomst. Här finns också svartbräken och gaffelbräken.

Det finns mycket klippfrullania, blåmossa, vågig sidenmossa och revlevermossa är visserligen vanliga i sig, men visar på orördhet och hög luftfuktighet vilket är en förutsättning för en lång rad av arter.

Rävtickan visar på naturliga skogsmiljöer med asp. Iglekärrs gammelskog har ett av Risvedens
rikaste aspbestånd och man har också hittat stor aspticka och vanlig aspticka.

Inslaget av äldre ekar finns främst i den södra delen. Blekticka är en bra signalart som visar på gamla ekar och skogsområden med höga naturvärden. Här finns också västlig rostticka.

Den svarta taggsvampen visar vanligtvis på äldre barrskog med långvarig trädkontinuitet.

Bivråkungar på bo

Djur i skogen

Av alla mer eller mindre vanliga djurarter som finns i skogen är det framförallt tre fågelarter som är särskilt värda att nämna.

Den rödlistade bivråken har noterats i Iglekärrs gammelskog liksom i Eklidens natureservat. Mindre hackspett häckar i skogens sydligare delar och nattskärran har utmärkta lokaler i den hällmarkstallskog som finns i de centrala delarna.

Naturskyddsföreningen i Ale har bra information om Iglekärrs gammelskog på sin hemsida.

Vägbeskrivning

Igelkärrs gammelskog ligger 2,5 km öster om Skepplanda samhälle i Ale kommun. Man kan ta sig dit med både buss och bil:

För att ta sig från Göteborg med kollektivtrafik tar man pendeltåget till Älvängen. Därifrån tar man buss 434 mot Skepplanda och kliver av vid Albotorget. Från Albotorget får man gå till fots. De småvägar som går upp mot skogen är enskilda vägar och skall inte trafikeras med bil av besökare till Iglekärrs gammelskog. Kommer du med bil så parkera i första hand vid P-platsen längs med Kvarnabovägen i norra änden av Naturreservatet. Här finns informationstavla och en snitslad vandringsslinga utgår härifrån. Vill du besöka södra delen och Solliden så kan du parkera på lämpliga ställen efter grusvägen genom Sålanda bort mot Eklidens naturreservat.

Klicka på bilden för större karta

Till fots från Albotorget kan man gena genom Skepplanda (blå linje på kartan som går att öppna i Eniros karttjänst på denna länk http://kartor.eniro.se/m/6LJJ9) och när man kommer ut på landsvägen följer man den rakt fram. Efter några hundra meter finns en väg till höger mot Sålanda, gå förbi den och fortsätt på landsvägen ytterligare 100 meter och sväng sedan av upp till höger på en liten grusväg. Håll vänster förbi det nybyggda huset och fortsätt förbi ytterligare nybyggda hus fram till den lilla ’vändcirkeln’. Följ därefter stigen rakt fram. Precis när man har passerat en stor kraftledningsgata är man inne i Iglekärrs gammelskog. Stigen fortsätter fram till sjön Stora Iglekärr via ett torp som ägs privat. En ny stig ska läggas som går runt den privata tomten, vänligen respektera privatlivet och ta inga foton av torpet.

Welcome_To_IglekarrVäl framme vid ”badplatsen” vid Stora Iglekärr kan du beskåda den fantastiska hyllningsbänken som installerades under invigningen av Iglekärrs gammelskog 6 augusti 2016. Den skulpterades på bara fem dagar ur en ekstock från Göteborgs botaniska trädgård av en av världens främsta motorsågs-skulptörer, Tommy Craggs.

Inne i Naturreservatet finns en nyanlagd stigslinga som korsar stigen från kraftledningsgatan. Stigslingan knyter ihop Iglekärr med Ekliden och startar och slutar vid P-platsen som ligger vid Iglekärrs norra gräns mot Kvarnabovägen (landsvägen som går österut från Skepplanda). P-platsen är dit du åker med bil och har koordinaterna 57.989889, 12.256976 och här är en Google maps länk: https://goo.gl/maps/svHBXaqdFe42