Verles gammelskog

 

Räddad från avverkning

Verles gammelskog är ca 80 ha stort skogsområde i Ale Kommun (ca 5 mil NO från Göteborg) med mycket höga naturvärden. Utan Naturarvets förhandlingar med markägaren skulle skogen ha blivit avverkad redan vintern 2007/2008. Varken Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen hade då medel för att kunna bevara den avverkningsanmälda skogen. Naturarvet hade fram till den 19 mars 2009 på sig att samla ihop tillräckligt med pengar för att rädda Verles gammelskog från avverkning. Slutdatum närmade sig och än återstod en stor summa för att kunna rädda skogen. Kommunen gick in med ca 2 miljoner kronor, Västkuststiftelsen med ca 2 miljoner kronor och tillsammans med Naturarvets insamlade 2.4 miljoner kronor kunde köp genomföras och skogen blev bevarad för all framtid. Fältbiologerna hade gett 400 000 kronor i bidrag till Ale kommun och Västkuststiftelsen (att dela på) och Naturvårdsverket hade bidragit med ca 1.9 miljoner till Ale kommun och Västkuststiftelsen (att dela på). Detta är en unik lösning för Sverige, då både ideella krafter, en kommun, regionen och staten tillsammans verkar för att en gammelskog bevaras som naturreservat.

VattenrännaBiologiska bevarandevärden

Områdets stora värde ligger i skogens höga ålder och relativa orördhet vilket skapar goda livsbetingelser för många barrskogslevande arter. I området finns t.ex. många tallar med en ålder på uppemot 200 år. Andelen död ved i form av torrakor och lågor är i partier god vilket gagnar många vedlevande insekter och vedsvampar liksom hålhäckande fågelarter. Fågelfaunan är rik med många fågelarter typiska för områden med gammal barrskog. Av tättingarna är bl.a. olika arter av mesar, trastar och hackspettar vanligt förekommande. I området häckar också regelbundet sparvuggla och pärluggla liksom ormvråk, fiskgjuse och storlom. Tjäderspel förekommer årligen med varierande antal tuppar och i området har även orre, bivråk och gök regelbundet observerats. Områdets magra moränjordar ger inget utrymme för någon rik kärlväxtflora men några intressanta fynd i området finns ändå, bl.a. av granspira Pedicularis sylvatica och orkidéerna knärot Goodyera repens och spindelblomster Listera cordata. Vid lilla Ljusevattnets strand har också ag Cladium mariscus noterats. Ag är det största av våra halvgräs och kan bli över två meter högt. Ag är kalkgynnad och förekommer sällsynt i södra Sverige, förutom på Gotland där den är allmän. I Risveden är arten troligen en relikt från en varmare tidsperiod. Kryptogamfloran är även den relativt mager men med några intressanta fynd såsom glansfläck Arthonia spadicea, rostfläck Arthonia vinosa, kattfotslav Arthonia leucopellaea och dunmossa Trichocolea tomentella.

Hitta till Verle gammelskog

Verle_karta
Med kollektivtrafik: Från Göteborgs C, ta tåget till Älvängen. Ta därifrån buss 434 mot Getås och kliv av vid hållplats Verle Östergård. Gå tillbaka längs vägen i den riktning bussen kom ifrån 250 meter. Vid skylten mot ”Holmevattnet 3”, sväng av på vägen in till vänster. Följ denna väg ca 3 kilometer. När vägen har passerat över en bro, gå förbi den första avtagsvägen till höger, men sväng in på den andra där det står ”Naturreservat”. Efter ca 300 meter kommer man fram till informationstavlan för Verleskogen.

Med bil: Kör E45 norrut från Göteborg. Vid Älvängen, ta av mot Skepplanda. I Skepplanda, när vägen svänger skarpt åt höger, ta av till vänster mot Hålanda. Följ vägen och strax efter Verle by vid skylten mot ”Holmevattnet 3”, sväng av på vägen in till höger. Följ denna väg ca 3 kilometer. När vägen har passerat över en bro, kör förbi den första avtagsvägen till höger, men sväng in på den andra där det står ”Naturreservat”. Efter ca 300 meter kommer man fram till informationstavlan för Verleskogen. Där kan man parkera bilen. Kommer man österifrån längs Kvarnabovägen så finns det också där en skylt mot Verle naturreservat via grusväg ca 10 km.

I skogen finns en anlagd stig som går i en slinga runt reservatet. Den är utmärkt med blå markeringar