Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (nedan kallad GDPR) skyddar dina personuppgifter och hur de behandlas hos Naturarvet.

Personuppgift är upplysning som kan kopplas till en persons identitet, t.ex. namn (om det är unikt eller förekommer tillsammans med t.ex. kontaktuppgifter), personnummer, kontaktuppgifter, online-identifikator, bankkonton, ansiktsbild eller annan upplysning som kan kopplas till en identifierbar person.

Personuppgiftsansvarig är den juridiska person som samlar in och behandlar personuppgifter och har ansvarsskyldighet enligt GDPR Art.5.2. Den personuppgiftsansvariga är:

Insamlingsstiftelsen Naturarvet (nedan kallad Naturarvet)
Org.nr 802424-1393
Adress: Björksäter 1, 64991 Sparreholm
Telefon: 070-648 47 89
E-post: naturarvet@naturarvet.se
Hemsida: https://naturarvet.se

Personuppgiftsbiträde är f.n. Bonigi AB som lagrar och behandlar personuppgifter för Naturarvets räkning. Med personuppgiftsbiträdet har Naturarvet upprättat särskilt avtal.

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan identifiera en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används.

Registrerad är du som är fysisk person och besöker vår hemsida, tar emot nyhetsbrev, ger oss gåvor, beställer gåvodiplom eller på annat sätt lämnar personuppgifter till Naturarvet. Naturarvet registrerar aldrig personuppgifter för barn annat än då en registrerad har uppgivit barns namn eller t.ex. ansiktsbild för att kunna erhålla ett gåvodiplom. Registrerade har rättigheter angående hur personuppgifter behandlas enligt GDPR Art. 5.1 och tillämpliga punkter under Art. 12-19, 21, 22 som berör rätt att få information om behandlingar, rätt att få tillgång till behandlade uppgifter och ändamål med behandlingen, rätt att rätta uppgifter, rätt att radera uppgifter, rätt att begränsa behandling av uppgifter, rätt att göra invändningar och rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet som i Sverige är Datainspektionen. Här kan du läsa mer om hur du inger klagomål.

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som inte är någon av ovanstående eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna och som utför ett offentligt uppdrag eller tillhandahåller t.ex. en tjänst eller en teknisk plattform där insamling av vissa personuppgifter är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten. Naturarvet behandlar aldrig personuppgifter med tredje part som mottagare för andra syften än som anges under rubriken “Ändamålet” nedan.

Ändamålet med Naturarvets insamling och behandling av personuppgifter vilar på berättigat intresse (GDPR Art.6.1.f). Begreppet berättigat intresse innebär att Naturarvet genom sin verksamhet som insamlingsorganisation har ett berättigat och väl avvägt intresse att samla in och hantera personuppgifter som är kopplade till givare och andra som kommunicerar med Naturarvet i olika roller. Syftet med att samla in och hantera personuppgifter kan vara följande:

  • Anmälan för mottagande av nyhetsbrev. Upplysning som samlas in är minimum namn och e-postadress men kan även innefatta andra kontaktuppgifter och personnummer. Uppgifterna lagras hos Naturarvet eller personuppgiftsbiträde så länge som den registrerade fortsätter att ta emot nyhetsbrev och anonymiseras eller raderas på begäran eller senast ett år efter att e-post inte längre tas emot på den registrerade e-postadressen.
  • Fullföljande av donation från den registrerade till Naturarvet. Uppgifter som samlas in kan vara namn, kontaktuppgifter, personnummer, bank-, bankgiro eller plusgiro-nummer, mobilnummer associerat med Swish-betalning, relation till annan person (t.ex. vid högtids- eller minnesgåva). Om uppgiften innefattar e-postadress registreras denna som mottagare av nyhetsbrev tills den registrerade begär avregistrering från den tjänsten. Uppgifterna lagras hos Naturarvet eller personuppgiftsbiträde enligt rekommendation av FRII i upp till tre år efter senaste mottagna donation, varvid de pseudonymiseras eller raderas. Anledningen att lagra uppgifterna under denna period är att registrerade ofta gör återkommande donationer. I vissa fall kan uppgift lagras under längre period, t.ex. då personuppgift är kopplad till att donationen avser en geografiskt angiven plats med representation på vår hemsida (skogsrutor, paraplyträd m.m.).
  • Möjliggöra god service, som att hantera givarfrågor, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information. Uppgifter som samlas in kan vara gallrad ur övriga syften. Uppgifter lagras så länge en ett projekt pågår och max så länge som övriga syften anger.
  • Analysera givardata i marknadsföringssyfte eller för att skicka erbjudanden av generell eller riktad karaktär. Uppgifter som samlas in kan vara gallrade ur övriga syften. Uppgifter lagras så länge en kampanj eller ett projekt pågår och max så länge som övriga syften anger.
  • Administrera system och ta fram statistisk om givare och gåvor som ihopklumpade data (d v s utan att identifiera givare som individ). Uppgifter som samlas in kan vara gallrade ur övriga syften. Uppgifter arkiveras pseudonymiserade.
  • Arkivering i enlighet med bokföringslagen (1999:1078). Uppgifter som samlas in kan vara sådan som finns med på arkiverade verifikationer, t.ex. namn, konto-uppgifter, meddelande-text etc. Uppgifter som lagras som verifikationer hos Naturarvet eller hos tredje part ska enligt bokföringslagen arkiveras i sju år, varvid Naturarvet raderar uppgifterna under påföljande år.
  • Förvärv av skog. Uppgifter som samlas in är kopplade till ägare av fastighet som omfattas av potentiellt förvärv av skog eller till person som har med skogens dokumentation eller förvaltning att göra. Upplysningar kan inhämtas från tredje part såsom Lantmäteriet eller leverantörer av plattformar som tillhandahåller personuppgifter. Uppgifter lagras så länge potentiellt förvärv av skog är aktuellt upp till tre år eller om skogen förvärvas så länge som är nödvändigt för att uppfylla avtal eller regler enligt lag.
  • Kommunikation med Medarbetare, Styrelsemedlemmar, Volontärer och andra som på olika sätt har en annan roll än som anges i ovanstående syften i Naturarvet. Uppgifter som samlas in är anpassade efter respektive persons roll i Naturarvet. Uppgifter lagras hos Naturarvet eller personuppgiftsbiträde och så länge som är nödvändigt enligt avtal eller annan överenskommelse.

Utöver ovanstående ändamål samlar Naturarvet också in data eller placerar kakor på personers enheter enligt nedan, dessa behandlingar omfattas inte av GDPR men vi tycker att du ska veta vad vi gör ändå.

  • Kontroll av besökares klick på ”klick”-knappen på naturarvet.se som ger sponsringsmedel. På din enhet installeras en kaka som inte går att koppla till din identitet utan enbart talar om för databasen att denna enhet har klickat på klick-knappen det aktuella dygnet. Kakan lagras under det aktuella dygnet och raderas vid närmaste dygnsskifte enligt UTC-tid.
  • Sammanställning av statistik för att samla statistik om unika besökare, hur besökare kommer till hemsidan, vilka tekniska plattformar besökarna använder etc. som ger Naturarvet stöd i att erbjuda besökare god service och anpassning av hemsida, marknadsföringskanaler m.m. Uppgift som samlas in är ip-adress samt tekniska upplysningar kopplad till denna. Uppgiften lagras under 13 månader eller mer och är anonyma redan vid insamlingen.

Denna integritetspolicy gäller fr o m 2018-05-25 tillsvidare och kan komma att förändras för att ytterligare anpassas till GDPR, förändringar av GDPR, annan lagstiftning eller Naturarvets egen policy.