Avslag på förvärvstillstånd

Uppdatering 2017-03-31

Naturarvet lämnar nu med hjälp av advokat in ett överklagande av beslutet till Jordbruksverket. Naturarvet anser att tillstånd ska beviljas och att det föreligger två av varandra självständiga grunder för att bevilja tillstånd att förvärva Solliden i enlighet med Jordförvärvslagen. Vi har lämnat in vårt överklagande i tid och avvaktar nu Jordbruksverkets handläggning av ärendet.

Under tiden ber vi alla att stödja Naturarvet, som nu får en extra kostnad för att kunna gå vidare med arbetet att bevara Sollidens soliga gammelskogsbacke för all framtid. Det är också principiellt viktigt att vinna detta ärende för att kunna försvara Naturarvets möjligheter att bevara gammelskogar de närmaste åren. För det är nu vi behöver rädda de sista gammelskogarna som ett naturarv för nuvarande och kommande generationer.

Pressmeddelande:
(införd som artikel i Alekuriren v 12)avslag

Insamlingsstiftelsen Naturarvet har fått avslag på förvärv av gammelskogen Solliden. En tjänsteman på Länsstyrelsen i Västra Götaland har tolkat lagen ofördelaktigt och avslagit ansökan om förvärvstillstånd för den 12,1 ha stora soliga backen som draperas av varierad gammelskog med en unik ädellövskog i södra änden utanför Skepplanda i Ale kommun.

“Tidigare har Naturarvet förvärvat tre skogar med ca 3 års mellanrum, så att vi nu får avslag kommer som en chock”, säger Lo Jarl, verksamhetsledare och ekolog. “Uppenbarligen har denne tjänsteman tolkat lagen väldigt snävt, vilket är olyckligt då det kan äventyra hela verksamheten.”

Solliden är en utökning av den tidigare förvärvade Iglekärrs gammelskog om 70 ha som efter några års insamling kom i Naturarvets ägo i juli 2016 och invigdes i augusti med installation av en unik hyllningsbänk som kan besökas vid sjön Stora Iglekärr. I september kom beslut om att Iglekärrs gammelskog bildar naturreservat, där en liten del ädellövskog utgör en viktig del i sydvästra hörnet. Iglekärrs gammelskog blev en utökning av ett sammanhängande skyddat område som längs östra gränsen till Iglekärrs naturreservat angränsar till 80 ha stora Eklidens naturreservat.

Solliden angränsar till Iglekärrs gammelskog i väster och Naturarvet skrev kontrakt på denna bit gammelskog redan i december i fjol och ansökte om förvärvstillstånd i januari.

“Förvärvet av Solliden ger ett tillskott av många unika miljöer såsom 1,2 ha ädellövskog med ek och rödlistade arter som ask och skogsalm, The Wholly Oak Tree – en mycket gammal senvuxen ek med unik karaktär, Eremitens aspdunge – en dunge med gamla aspar invid en bergvägg där en liten grotta har utnyttjats som kök i en enkel bostad där en eremit en gång bodde.”

I den naturskogsartade skogen finns flera gamla träd med flera äldre tallar och mycket död ved både som rakor och lågor. En fin mossflora och lavar inventerades i november och fler inventeringar ska göras under året. Hittills har 6 rödlistade arter och 8 signalarter noterats. Bl.a. finns det flera olika arter av hackspettar som just behöver gamla döda träd för att kunna leva.

“Naturarvet måste nu överklaga avslaget senast den 3 april. Det brådskar och vi måste få rätt i nästa instans så vi har sökt hjälp av advokat. Nu behöver vi allmänhetens hjälp och stöd för att ta den extra kostnaden och för att sprida budskapet om att vi måste rädda de sista gammelskogarna i Sverige före 2030, då det beräknas vara slut på all oskyddad gammelskog i Sverige. Då har vi bara de skogar som skyddats att få njuta av och för de många hotade arterna att få ett livsutrymme i.”

Fakta:
Insamlingsstiftelsen Naturarvet bildades under namnet Ett Klick För Skogen 2004 med ändamålet att förvärva skyddsvärd gammal skog i syfte att bevara den biologiska mångfalden i Sverige och främja forskning friluftsliv och turism. Naturarvet är beroende av insamling för sin verksamhet och tusentals personer lämnar varje år generösa bidrag för att vara med och bevara de sista gammelskogarna i Sverige. Skogar som Naturarvet förvärvar får inte avverkas, inte brukas på något sätt och får aldrig säljas. Det skydd Naturarvets skogar får är permanent och det starkaste skydd en skog kan få. Läs mer på hemsidan www.naturarvet.se , gilla Naturarvet på vår Facebooksida https://www.facebook.com/Naturarvet/ och följ oss på Instagram https://www.instagram.com/naturarvet/

Här följer en avskrift av tjänstemannens motivering av avslaget. Lägg märke till att han inte uttömt hela 6 § utan drar slutsatsen att “Det innebär att inget av villkoren i 6 § Jordförvärvslagen är uppfyllda”, trots att punkt 4. (den sista punkten i paragrafen) anger “särskilda skäl”, som inte har utretts av tjänstemannen.

Motivering till beslutet

Förvärvstillstånd får beviljas juridisk person om förvärvaren avstår, kan antas komma att avstå eller under de fem närmast föregående åren har avstått lantbrukse­gendom som i fråga om produktionsförmåga ungefär motsvarar den egendom som avses med förvärvet. Avståendet skall ske till en fysisk person eller till staten för naturvårdsändamål. Egen utsago om att själv skydda skogens biologiska mångfald utgör inte kompensationsgrund. lnsamlingsstiftelsen Naturarvet har inte visat att de kommer att avstå lantbruksegendom i nära framtid. Därmed finns det inget ut­rymme för att bevilja förvärvstillstånd för lantbruksegendom. Enligt 6 § andra stycket får förvärvstillstånd beviljas juridisk person om egendomen är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk. Lagen syftar här på exploatering av mark, såsom bebyggelse för bostäder eller industri med mera. Det innebär att inget av villkoren i 6 § Jordförvärvslagen är uppfyllda. Ansökan om förvärvstillstånd skall därför avslås.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Jordförvärvslag ( 1979:230 )
Förvärvstillstånd
4 § Tillstånd enligt denna lag kravs för förvärv av lantbruksegendom om
3. förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendomen från en fysisk per­son eller ett dödsbo.
6 § En juridisk person får lämnas förvärvstillstånd, om
1. förvärvaren avstår, kan antas komma att avstå eller under de fem närmast föregående åren har avstått lantbruksegendom som i fråga om produktionsförmåga ungefär motsvarar den egendom som avses med förvärvet, och
2. avståendet sker, kan antas komma att ske eller har skett till
a) en fysisk person, eller
b) staten för naturvårdsändamål.
Utöver vad som sägs i första stycket får en juridisk person lämnas förvärvstillstånd, om
1.egendomen är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk, och
2. förvärvet huvudsakligen avser skogsmark och förvärvaren på orten bedriver sådan industriell verksamhet i vilken egendomens virkesavkastning behövs,
3. förvärvet sker från annan juridisk person an dödsbo, eller
4. det annars finns särskilda skäl.