Stäng ×

Om gammelskog

Gammelskog är skog som inte brukats på många, många år och har därför kunnat återfå sin naturliga livscykel. I en gammelskog finns träd av olika slag och i alla åldrar. Där finns död ved i form av ”torrakor” som är döda trädstammar som fortfarande står upp och ”lågor”, trädstammar som ligger omkullfallna på marken och sakta bryts ned. Där finns massor av svampar, örter, insekter, fåglar och andra djur. I en sådan skog finns nödvändiga förutsättningar för många av Sveriges hotade arter och den är livsviktig för den biologiska mångfalden.

Över hälften av alla hotade arter i Sverige är knutna till gammal skog som inte nämnvärt påverkats av skogsbruk. En orsak kan vara att de utvecklas så långsamt att de inte hinner fortplanta sig om inte skogen blir tillräckligt gammal. De kan också ha speciella miljökrav, som död ved eller hög luftfuktighet, som sällan finns annat än i gammal skog.

Arealerna med gammelskog har minskat kraftigt i Sverige under 1900-talet. Utvecklingen har också gjort att de områden med gammelskog som finns kvar har splittrats i enskilda bestånd som blivit mer och mer isolerade från varandra. Framför allt är det arter med begränsad spridningsförmåga som hotas när gammelskogen på detta sätt fragmenteras.

Som gammelskog räknas i norra Sverige den skog som är äldre än 150 år. I södra Sverige går motsvarande gräns vid 130 års ålder. Åldern räknas som beståndets genomsnittsålder. Den påverkas inte av att det vid sidan om det dominerande trädskiktet kan finnas enstaka mycket äldre träd och/eller ett underskikt med uppväxande yngre träd.

I landets norra delar, framför allt i gränstrakterna mot fjällvärlden, finns fortfarande många områden med mer än 10 procent gammelskog, men i södra Sverige kan mindre än 2 procent av skogen numera räknas som gammal.

Idag kan cirka fyra procent av den svenska skogen betraktas som gammelskog. I södra Sverige är det mindre än två procent. Sveriges regering har åtagit sig att skydda och bevara 17 procent senast 2020. Men det går trögt. Bara ett par procent av all skog nedanför fjällkedjan är skyddad och varje år avverkas mer gammelskog. Därför finns Naturarvet – för att ge alla möjlighet att vara med och bevara Sveriges sista gammelskogar. Och det är bråttom…