Till havs och till skogs – några härliga besvärliga dagar på Gräsö

Naturarvets verksamhetsledare Lo Jarl och ideellt arbetande inspiratör Ywonne Jarl besökte veckan efter påsk 2022 ett område som vi har döpt till Fågelskärsudden på Gräsö, angränsande till Svartsundets gammelskog. Förvärv pågår av skogen, som är en mix av relativt ung urskog på hällmarker och igenväxande havsvikar samt naturskog med kulturpåverkan genom skogsbete och äldre igenväxande slåtterängar. Bidra till att skydda denna skog och mer skydd av skog framöver. Ju större ett skyddat område desto bättre för den biologiska mångfalden och klimatet!

Vill du uppleva vildmark så är det svårt att göra det närmare Stockholm än härute en solig vårdag. Tänk på att det inte finns några märkta leder eller tydliga stigar och att framkomligheten är krävande pga av flera sump-områden och branta hällmarkskanter med levande och död ved som spretar i alla riktningar. Enklast är att följa de gamla slåtterängarna och hålla sig till den västra delen av udden. Här bjuder vi på bilder från vårt vårliga besök.

Fågelskärsören längst ut mot skärgården har givit namn åt skogen på udden. För 100 år sedan var den en liten ö, avskild från Gräsö med ett smalt sund. Foto: Lo Jarl

En gyllene gran lyser upp i skogskanten. Snart kommer den att bli en låga på marken och förgylla livet för lavar, svampar och mossor under lång tid. Foto: Lo Jarl

Den högsta punkten ca 15 möh är 2000 år gammal. Trots det ser inte de flesta hällmarkstallarna så mäktiga ut. Men missta dig inte om deras ansenliga ålder. Foto: Lo Jarl

Den ståtliga örntallen var för bara ett par decennier sedan hem åt havsörnen. Till slut gav denna gigant upp men står fortfarande rak och minner om forna dagars kraft. Och dess uråldriga gener lever kvar i andra yngre tallar på hällmarken. Läs mer om uråldriga träds kritiska betydelse för ett välfungerande skogsekosystem här. Foto: Lo Jarl

Havsörnen har ett nytt hem och när solen dykt ner under horisonten tar den en sista vaktrunda över Söderbodfjärden. Foto: Lo Jarl