Våtmark i Svartsundets gammelskog

Gölgrodorna får en chans

Länsstyrelsen i Uppsala län har genom Åtgärdsprogrammet (ÅGP) för Gölgroda, Pelophylax lessonae, beviljat ett bidrag om 200 000 kr. Naturarvet använder huvudsakligen pengarna för att anlita en erfaren entreprenör, som anlägger en Gölgrodedamm som våtmark i Svartsundets gammelskog. Arbetet påbörjas i december och slutförs under vintern.

Gölgroda är i Sverige en lokalt förekommande och rödlistad art (VU). Globalt är den inte rödlistad men där den förekommer finns också sjögroda, Pelophylax ridibundus. Dessa två arter kan som avkomma få fertila hybrider, ätlig groda, Pelophylax kl. esculentus, som alltså kan fortplanta sig och har brett ut sig i samma område.

De uppländska gölgrodorna är en unik genetisk population, som saknar hybrider med sjögroda, och antogs tidigare utgöra en rest från värmetiden. Den finns bara i kustnära sötvattensamlingar omgivna av gammelskog längs nordöstra Upplandskusten. Det som gör Gölgrodan särskilt viktig för Naturarvet är att den är beroende av gammelskog där den gräver ner sig i djupa hålor under rötterna av gamla träd för sin övervintring.

Gölgroda har noterats på den fuktiga nordligaste ängen i Svartsundets gammelskog och för att ge den en chans att kunna etablera en reproducernade liten population skapar vi ett ytvatten som inte torkar ut under torka. Dammen anläggs så att den på våren ger snabbt uppvärmt vatten och fina stränder där Gölgrodor kan trivas och lägga ägg. Gammelskogen intill har finfin miljö där grodorna kan gå i dvala över vintern.

🐸❤️🌳🌲