Svartsundets gammelskog

Förvärvet – Läs mer om hur det gick till när vi köpte fastigheten…

I april 2020 fick Naturarvet efter lång tids sökande och längtande äntligen flera olika propåer om möjliga förvärv av gammelskog. De såg lovande ut och samtal fördes med olika parter om olika samarbeten. Prislappen på två av fastigheterna blev dock för dyr för vår budget.

Så, den 7 maj fick vi ett tips från en av våra följare på Facebook genom ett meddelande. “Orörd skog vid Svartsundet på Gräsö” var till försäljning genom Ludvig & Co och senast den 19 maj skulle bud lämnas. Inte förrän den dagen hade Lo och Ywonne möjlighet att besöka områdets nordöstra halva.

Vi blev betagna av fastighetens läge, naturens skönhet, tystnaden, känslan av vildmark intill havet. Förekomst av både Havsörn och Fiskgjuse ökade intresset markant. Flera andra rödlistade fågelarter fångade vår uppmärksamhet samt en del fridlysta och rödlistade växter.

Vi la ett bud och var med i budgivningen som drog igång direkt den 20 maj, då vi besökte fastighetens sydvästra halva. Återigen fick vi uppleva en av de äldsta skogarna på Gräsö, där varsamt skogsbete hade förekommit och fram tills för ca 70 år sedan några kärr hade dikats för att tjäna som ängar att slå djurens vinterfoder på.

Sedan dess har kärren växt igen och blivit fina alkärr med begynnande socklar på träden. Här trivs bl.a. den mindre hackspetten och flera sångare. På sistone har grannfastighetens lika fina skog förvandlats till hygge och gallrad skog. Kontrasten mot den gamla skogen är smärtsamt slående.

Skyddsvärden – läs mer om de skyddsvärden vi hittills har konstaterat…

Redan första besöket resulterade i inte mindre än 13 rödlistade fågelarter. Stora rovfåglar som havsörn och fiskgjuse jagar i vildmarken och kanske har dom bo i närheten. Typiska gammelskogsfåglar som spillkråka, mindre hackspett, tofsmes och talltita hittar du på flera ställen. Bland de gamla träden hittar vi månghundraåriga tallar med pansarbark, högresta granar med gammelgranslav, askar som vittnar om en tidigare hamling för att förse djuren med foder av löv och alar som växer på tidigare dikade kärr som lämnats orörda i minst 70 år och träden har redan begynnande socklar.

Skogen har en nordöstlig del på ena sidan om Svartsundet och en sydvästlig del på den andra. I båda delarna finns det gott om död ved, en förutsättning för många av de arter som trivs i gammelskog. Biotoperna varierar från hällmarkstallskog i nordost till små dungar av ädellövskog med främst ask invid Svartsundet. Det finns flera orkideer och en del andra signalarter och rödlistade arter på växtsidan. Artlista kommer att uppdateras löpande.

Ett kärr i nordöstra delen är en lokal för den globalt rödlistade gölgrodan. Den är främst en möjlig spridninglokal från en damm på grannfastigheten och vi för redan diskussioner med Länsstyrelsens ÅGP om att förbättra kärret som gölgrode-lokal. En förutsättning för gölgrodan är varma och beständiga vattensamlingar samt tillgång till gammelskog för övervintring

Insamlingen

Till Insamlingssidan

Den sista juni var kontraktet signerat och handpenning betald. Genom insamlingen till Gammelgranens minne och överskott från insamlingen till Skarnhålans gammelskog har vi redan samlat in det mesta av köpelikviden. Förvärvstillstånd fick vi i bröjan av september och fram till sista september 2020 lyckades vi samla in 500 000 kr för att betala slutlikviden. Var med och fortsätt bidra till insamlingen! Bli skogsfadder, ge bort en gåva eller ‘köp’ en skogsruta!

Hitta hit

Svartsundets gammelskog ligger på Gräsö, en ö i norra änden av Roslagen i Uppsala län. Du tar dig dit genom att ta dig till Öregrund och därifrån med regelbunden gratis bilfärja. Det är enklast att ta sig dit med eget fordon. Från Uppsala går buss 811 till Öregrund och därifrån buss 854 (kan behöva förbeställas tre timmar innan).

För att hitta till nordöstra delen kan du mata in dessa WGS84-decimal-koordinater 60.431032, 18.461265
Närmaste hållplats är Norrbacka vägskäl.