Ändamål och stadgar

Ändamål

Naturarvet är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden genom att skydda hotade djur- och växtarter, samt att i övrigt främja forskning, friluftsliv och turism för nuvarande och framtida generationer.

Stadgar

För att garantera ett permanent bevarande av gammelskog uppköpt av stiftelsen, har Naturarvet stiftat stadgar som inte kan ändras och är bindande enligt gällande stiftelselag (1994:1220).

All skog förvärvad av stiftelsen har skyddsbestämmelserna totalt avverkningsskydd med förbjudet jord- och skogsbruk. Stiftelsen får inte sälja förvärvad gammelskog. Det ger ett permanent skydd i klass med nationalpark. När Länsstyrelsen eller annan myndighet som ansvarar för bildning av naturreservat samtycker, skall Naturarvet upplåta skog och mark för naturreservatsbildning.

Vid eventuell upplösning av stiftelsen är det Länsstyrelsen i Norrbottens län som ansvarar att Naturarvets skogsområden även fortsättningsvis bevaras i enlighet med Naturarvets stadgar.

Läs Naturarvets stadgar (pdf format)

Läs Naturarvets urkund (pdf format)