Stäng ×

Ändamål och stadgar

Ändamål

Naturarvet är en insamlingsstiftelse vars syfte är att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog med ändamål att skydda dess hotade djur- och växtarter, samt att i övrigt gynna forskning, friluftsliv, turism för nuvarande och framtida generationer.

Stadgar

För att garantera ett permanent bevarande av gammelskog uppköpt av stiftelsen, har Naturarvet stiftat stadgar som inte kan ändras och är bindande enligt gällande stiftelselag (1994:1220).

Dessa stadgar ger all skog uppköpt av stiftelsen skyddsbestämmelserna totalt avverkningsskydd med förbjudet jord- och skogsbruk samt att när Länsstyrelsen samtycker, skall Naturarvet upplåta skog och mark för naturreservatsbildning utan intrångsersättning. Stiftelsen får ej sälja förvärvad skog.

Upplöses stiftelsen är det Länsstyrelsen i Norrbottens län som ansvarar att stiftelsens skogsområden överlämnas till annan som fortsätter att bevara skogen i enlighet med Naturarvets stadgar.

Läs Naturarvets stadgar (pdf format)