3. Friska och levande vatten

Ostörd skog med död ved ger friska levande vatten

Ytvatten och grundvatten mår bra av att vi bevarar gammelskog.

  • Näringsämnen och tungmetaller stannar kvar i marken i stället för att läcka ut i vattendrag, sjöar och hav. Körskador i skog dubblar läckaget av kvicksilver till vattendrag och sjöar, vilket ger otjänligt höga halter i insjöfisk, och kustnära Östersjöfisk, särskilt rovfisk som gädda. Det i sin tur ger förhöjda halter av tungmetaller och miljögifter längre upp i näringskedjan hos bl.a. rovfåglar, säl och människa.
  • Död ved finns det tjugo gånger mer av i gammelskog än i industriskog. Död ved från orörd gammelskog bidrar till ett levande ekosystem när den faller ned i vattendragen, som blir bättre miljöer för reproduktion av t.ex. vild lax.

fortsatt_lasa_knapp

jag_vill_bli_skogsfadder_knapp

jag_vill_swisha_knapp

ta_mig_till_skogsbutiken_knapp

jag_koper_skogsruta_knapp