Gammelskog

Sverige är ett land med mycket skog, det vet de flesta. Men inte lika många vet att bara en ytterst liten del är orörd skog, så kallad gammelskog. Det värsta är att hälften av de skogarna saknar säkert skydd, och att de huggs ner snabbare än de skyddas. Det vill Naturarvet ändra på.

Biologisk mångfald ❤️ Människans framtid = Sant!

I gammelskogen får naturen vara ifred. Döda träd faller till marken och bildar näring åt nya träd. Här finns mjuka kuddar av mossa, här växer bär och svamp. Här reser sig gamla lavsmyckade stammar sida vid sida med späda ungträd. Här finns hotade djur och växter som bara kan leva i orörda skogar. Gammelskogen lagrar dessutom stora mängder kol i träden, och genom rötternas och svamparnas underjordiska nätverk.

Vad händer då när gammelskogen huggs ner? Träden blir biobränsle som eldas, så att växthusgasen koldioxid ökar. Skogsmaskinerna lämnar djupa sår i marken så att lagrat kol sipprar ut i vattnet och till slut stiger till atmosfären. Den globala uppvärmningen får ytterligare en knuff. På kalhyggena lämnas bara några få träd kvar. Här klamrar sig hotade arter fast, som skeppsbrutna på en ogästvänlig ö. Många överlever inte.

Artutrotning och klimatkris hänger ihop. När Naturarvet köper en gammelskog så skyddas den för alltid. Hotade arter får ha kvar sina hem och den biologiska mångfalden stärks. Träd och mark håller kvar och fortsätter att lagra kol, så att klimatkrisen inte förvärras. Naturarvet garanterar genom sina stadgar att skogen som köps aldrig får brukas, avverkas eller säljas.

Idag är ca 3,4 procent av den produktiva skogen nedanför fjällkedjan att betrakta som skyddad på olika sätt. Strikt skydd som nationalpark, naturreservat eller biotopskydd har bara 2 procent. Sveriges regering har åtagit sig att skydda och bevara 17 procent i representativa funktionella nätverk av alla marktyper på land senast 2020. Det kommer inte att hända och varje år avverkas mer gammelskog än som skyddas.

Därför finns Naturarvet, för att ge alla möjlighet att vara med och bevara Sveriges sista gammelskogar. Och det är bråttom… om 10 år är det för sent.

Läs mer om…

Pågående insamling till Svartsundets gammelskog.

Naturarvets bevarade skogar.