Gammelskog

Sverige är ett land med mycket skog, det vet de flesta. Men inte lika många vet att bara en ytterst liten del är orörd skog, så kallad gammelskog. Det värsta är att hälften av de skogarna saknar säkert skydd, och att de avverkas snabbare än de skyddas. Det vill Naturarvet ändra på.

Biologisk mångfald ❤️ Människans framtid = Sant!

I gammelskogen får naturen vara ifred. Döda träd faller till marken och bildar näring åt nytt liv. Här finns mjuka kuddar av mossa, här växer bär och svamp. Här reser sig gamla lavsmyckade stammar sida vid sida med späda ungträd. Här finns hotade djur och växter som bara kan leva i orörda skogar. Koldioxid sugs upp från luften genom fotosyntes i gröna barr och blad på träd och bärris, och kolet lagras framförallt i marken genom rötternas och svamparnas underjordiska nätverk.

Vad händer då när gammelskogen avverkas? Träden blir till stor del bränsleved som eldas, så att växthusgasen koldioxid ökar. Skogsmaskinerna lämnar djupa sår i marken så att lagrat kol sipprar ut i vattnet och till slut stiger till atmosfären. Den globala uppvärmningen får ytterligare en knuff. På kalhyggena lämnas bara några få träd kvar. Här klamrar sig hotade arter fast, som skeppsbrutna på en ogästvänlig ö. De flesta överlever inte.

Artutrotning och klimatkris hänger ihop. När Naturarvet köper en gammelskog så skyddas den för alltid. Hotade arter får ha kvar sina hem och den biologiska mångfalden stärks. Träd och mark håller kvar och fortsätter att lagra kol, så att klimatkrisen inte förvärras. Naturarvet garanterar genom sina stadgar att skogen som köps aldrig får brukas, avverkas eller säljas.

Idag (2022-12-31) är ca 3 procent av Sveriges landareal formellt skyddad produktiv skogsmark. Lika stor andel areal som är bebyggd och lika stor andel areal produktiv skogsmark som ännu saknar skydd. Flera gånger större areal av den återstående oskyddade arealen gammelskog har de senaste två decennierna avverkats än som har skyddats.

Därför finns Naturarvet, för att ge alla möjlighet att vara med och bevara Sveriges sista gammelskogar. Och det är bråttom… olika beräkningar visar att om 10-40 år är det för sent. Klicka här och var med nu och bromsa klimatkrisen och ge hotade arter en fristad att leva i och nuvarande och framtida generationer en plats att hänföras av.

Läs mer om…

Naturarvets aktuella insamlingar och bevarade skogar.

Insamlingsstiftelsen Naturarvet.

Skillnaden mellan gammelskog och gammal skog.