Solliden

Mål uppnått
Mål: 1 660 000 kr

VI GJORDE DET!

2017 års sista insamlingsdag uppnådde vi insamlingsmålet för Sollidens gammelskog. Tack alla fantastiska människor som har bidragit med gåvor för att kunna slutföra förvärvet av Solliden.

Naturarvet skrev i december 2016 kontrakt på marken väster om Iglekärrs gammelskog* och en remsa lövskog ut mot skogsbrynet i söder. 12 ha gammelskog från två fastigheter kan nu bevara ett ännu större sammanhängande område av den fina gammelskogen i Risveden. (*Under 2016 blev insamlingen till Iglekärrs gammelskog klar och vi invigde denna pärla med avtäckning av en hyllningsbänk i augusti. I september blev Iglekärr officiellt naturreservat genom Länsstyrelsens beslut.)

paraplyeken

Solliden, som vi kallar det nya tillskottet, är en solig sydslänt med ett stort inslag av lövträd, i synnerhet längst i söder där gammel-ädellövskog skapar en unik skyddsvärd miljö nedanför klippbranterna ut mot skogsbrynet. Förutom ett stort antal stora ekar finns även stora exemplar av de rödlistade arterna ask och skogsalm. En inventering i slutet av november gav dessutom en lista på ytterligare naturvårdsarter i skogen. Se listan och hur den så småningom växer nedan. Arealen ädellövskog som nu kan skyddas blir totalt 5 gånger så stor som den som redan är skyddad i Iglekärrs naturreservat.

Pengar samlades in genom Naturarvets allmänna insamling och genom öronmärkta gåvor, t.ex. i form av insamlingar,  paraplyträd och skogsrutor. Solliden - Ny skog som bevaras 2017 Solliden – Ny skog som bevaras 2017

Artlista över naturvårdsarter i Solliden

bl.a. Hultengren, Stansvik m.fl. (27/11 2016), Danielson (flera tillfällen), Jarl (flera tillfällen).
Signalarter
Blåsippa Hepatica nobilis
Underviol Viola mirabilis
Glansfläck Arthonia spadicea
Lönnlav Bacidia rubella
Fällmossa Antitrichia curtipendula
Guldlockmossa Homalothecium sericeum
Trädporella Porella plathyphylla
Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides
Platt fjädermossa Neckera complanata
Vågig rutlungmossa Conocephalum salebrosum
Rödlistade arter
Ekskinn Aleurodiscus disciformis
Barrviolspindling Cortinarius Harcynicus
Fågelfotsmossa Nogopterium gracile
Mindre Hackspett Dendrocopos minor
Gröngöling Picus viridis
Tornseglare Apus apus
Kungsfågel Regulus regulus
Ask Fraxinus excelsior
Skogsalm Ulmus glabra
Dessutom finns Glanslungmossa Reboulia hemisphaerica, som är en ovanlig art som förtjänar att nämnas särskilt. Fågelfotsmossa fanns på flera platser i området.