Våneviks gammelskog

EXPLOATERINGEN AV VÅNEVIKS GAMMELSKOG ÄR STOPPAD! Kommunen har inte kunnat enas och har nu lagt planerna på is. Läs mer här https://naturarvet.se/blog/2017/01/10/exploatering-stoppad/

Oskarshamns kommun har planer på att göra villatomter av en vacker varierad gammelskog söder om Vånevik. Vi fick Naturkompaniets friluftsälskande kunders stöd och 200 000 kr som start på en insamling som kanske kan få kommunen på andra tankar. Naturarvet vill köpa skogen och även skogen söder därom och bevara över 50 ha tätortsnära, skärgårdsnära varierad naturskog för all framtid för hotade arters överlevnad och för nuvarande och kommande generationers naturupplevelser.

Naturarvet skickade in en skrivelse om Naturarvets ambition att förvärva 50 ha skogsmark inklusive de kustnära öar som hör till fastigheterna i september 2016. Något svar har ännu inte kommit från Oskarshamns kommun. Här kan du ladda ner och läsa skrivelsen. Efter en inventering av lavar, svampar och mossor i november 2016 skickade Naturarvet in ett komplement till skrivelsen. Här kan du ladda ner och läsa komplementet. Resultatet av inventeringen finns på denna länk.

I Våneviks gammelskog finns skog som har hundratals år på nacken. En grupp lokala naturvänner har gjort ett fantastiskt jobb med att visa på skogens värden och möjligheter. Läs mer om det på denna länk. Över 100 naturvårdsarter har påträffats, t.ex. hasselmusen och den globalt hotade dammfladdermusen. Området erbjuder fina naturupplevelser för besökare som lätt kan ta sig dit som ett utflyktsmål, kanske som en välbehövlig paus i bilresan på E22 med ett dopp i havet vid badplatsen. Här finns också spännande kulturhistoria med vattenfyllda stenbrotts-dammar som också bidrar starkt till den biologiska mångfalden.

vanevik_collage

I den södra delen av Sverige har ca 5 % av all skog ekologiskt funktionella naturvärden och det råder sådan brist på gammelskog att ca 10 % av skogsmarken t.o.m. måste återskapas till naturskog för att långsiktigt kunna ge de flesta växter och djur möjlighet till livskraftiga stammar. Varje kvarvarande liten gammelskog är extremt viktig att skydda som kärnor i funktionella nätverk för framtida naturvård. Så länge vi inte nått målen så kommer många av skogens 2000 rödlistade arter fortsätta att vara hotade. Dom behöver vår insats för att kunna möta en trygg framtid.