Svartsundets gammelskog

 

 

Fastigheten

I april 2020 fick Naturarvet efter lång tids sökande och längtande äntligen flera olika propåer om möjliga förvärv av gammelskog. De såg lovande ut och samtal fördes med olika parter om olika samarbeten. Prislappen på två av fastigheterna blev dock för dyr för vår budget.

Naturarvet fick kontrakt på detta fina stycke natur på Gräsö i norra Roslagens skärgård i juni 2020. Fastigheten består av två delar på vardera sidan av Svartsundet, som knyter ihop Söderbodfjärden med skärgårdshavet utanför.

Skogen har varit orörd minst de senaste 60-70 åren och är huvudsakligen naturskog som barrblandskog med stor andel asp och andra lövträd, tallhällmark på lite högläntare partier, ädellöv med ask i strandzonen och alkärr som växt upp på övergivna små ängar.

Skogen har aldrig varit kalhuggen eller på annat sätt brukats med moderna metoder. Skogsbete som förekom i äldre tider har bidragit till att vissa partier varit glesare beskogad. Det kan även tänkas att blädning av virke till byggen av lador och ved till bränsle har tagits ut.

 

Naturen

Svartsundets gammelskog hyser pga av sin långa kontinuitet stora naturvärden och flera rödlistade fågelarter, dels rena skogsfåglar dels mer havsanknutna arter har noterats. Patrik Fritzon inventerade storsvampar i södra delen av skogen i oktober. En grundlig inventering av insekter, flora, lavar och mossor är inte genomförd. De som vill bidra till det är välkomna att höra av sig.

Den stora mängden död ved, gamla träd och mosaiken av flera olika biotoper erbjuder miljöer för ett brett utbud av arter. Flera signalarter och några rödlistade arter av växter har noterats. Ask, som växer i strandnära lägen, är ett starkt hotat träd.

Ett kärr i nordöstra delen är en lokal för den nationellt rödlistade gölgrodan. Den är främst en möjlig spridninglokal från en damm på grannfastigheten och vi för redan diskussioner med Länsstyrelsens ÅGP om att förbättra kärret som gölgrode-lokal. En förutsättning för gölgrodan är varma och beständiga vattensamlingar samt tillgång till gammelskog för övervintring. För att gynna arten har en damm anlagts i kärret i samarbete med Länsstyrelsens åtgärdsprogram (ÅGP).

Här följer en lista över hittills noterade arter

Rapporterade arter Vetenskapligt namn RÖDLISTA
Bullspindling Cortinarius corrosus VU
Kopparspindling Cortinarius cupreorufus VU
Granrotspindling Cortinarius fraudulosus VU
Bitterspindling Cortinarius infractus
Äggspindling Cortinarius meinhardii NT
Anisspindling Cortinarius odorifer
Cortinarius olivaceodionysae NT
Barrfagerspindling Cortinarius piceae
Blåfotad fagerspindling Cortinarius barbaricus/metarius
Denises spindling Cortinarius dionysae s. lat.
Bittermusseron Leucopaxillus gentianeus NT
Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum NT
Ramaria safraniolens VU
Svavelriska Lactarius scrobiculatus
Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii
Fjällig taggsvamp s.str. Sarcodon imbricatus s.str.
Svart taggsvamp Phellodon niger NT
Ormtunga Ophioglossum vulgatum
Adam och Eva Dactylorhiza sambucina
Kärrknipprot Epipactis palustris
Nästrot Neottia nidus-avis
Tvåblad Neottia ovata
Blåsippa Hepatica nobilis
Vårärt Lathyrus vernus
Brudbröd Filipendula vulgaris
Spenört Laserpitium latifolium
Sårläka Sanicula europaea
Krushättemossa Ulota crispa s.lat.
Aspfjädermossa Neckera pennata VU
Lönnlav Bacidia rubella
Knölsvan Cygnus olor
Storskrake Mergus merganser
Gråhäger Ardea cinerea
Havsörn Haliaeetus albicilla NT
Drillsnäppa Actitis hypoleucos NT
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus NT
Fiskmås Larus canus NT
Havstrut Larus marinus VU
Gråtrut Larus argentatus VU
Fisktärna Sterna hirundo
Ringduva Columba palumbus
Mindre hackspett Dendrocopos minor NT
Spillkråka Dryocopus martius NT
Kråka Corvus corone NT
Korp Corvus corax
Svartmes Periparus ater
Tofsmes Lophophanes cristatus
Talltita Poecile montanus NT
Blåmes Cyanistes caeruleus
Talgoxe Parus major
Lövsångare Phylloscopus trochilus
Gransångare Phylloscopus collybita
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus NT
Svarthätta Sylvia atricapilla
Trädgårdssångare Sylvia borin
Kungsfågel Regulus regulus
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Nötväcka Sitta europaea
Trädkrypare Certhia familiaris
Stare Sturnus vulgaris VU
Koltrast Turdus merula
Taltrast Turdus philomelos
Dubbeltrast Turdus viscivorus
Rödhake Erithacus rubecula
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT
Trädpiplärka Anthus trivialis
Bofink Fringilla coelebs
Grönfink Chloris chloris EN
Hämpling Linaria cannabina
Gråsiska Acanthis flammea
Steglits Carduelis carduelis
Gölgroda Pelophylax lessonae VU

 

Klimatet

Ett extra bonus med Svartsundets gammelskog är dess läge i östra Svealand, där fastläggning av kol i marken är som högst i landet. I alkärren har vi bra koll på hur mycket CO2 som har lagts fast genom trädens tillväxt de senaste 60 åren.

En skogsbruksplan upprättades av mellanskog inför försäljningen och ger en bra bild av hur mycket areal som nu bevaras från avvverkning och gallring samt hur mycket CO2 som kan bindas in i de olika partierna av gammelskog framöver.

Att skydda Svartsundets gammelskog och andra liknande gammelskogar är den bästa åtgärden vi kan vidta för att bromsa klimatförändringarna med omedelbar verkan

 

 

 

Insamlingen

Till Insamlingssidan

 

 

Den sista juni 2020 var kontraktet signerat och handpenning betald. Genom insamlingen till Gammelgranens minne och överskott från insamlingen till Skarnhålans gammelskog hade vi redan samlat in det mesta av köpelikviden. Förvärvstillstånd fick vi i bröjan av september och fram till sista september 2020 lyckades vi samla in de sista 500 000 kr för att betala slutlikviden. Var med och fortsätt bidra till insamlingen! Bli skogsfadder, ge bort en gåva eller ’köp’ en skogsruta!

 

Hitta hit

Svartsundets gammelskog ligger på Gräsö, en ö i norra änden av Roslagen i Uppsala län. Du tar dig dit genom att ta dig till Öregrund och därifrån med regelbunden gratis bilfärja. Det är enklast att ta sig dit med eget fordon. Från Uppsala går buss 811 till Öregrund och därifrån buss 854 (kan behöva förbeställas tre timmar innan).

För att hitta till nordöstra delen kan du mata in dessa WGS84-decimal-koordinater 60.431032, 18.461265
Närmaste hållplats är Norrbacka vägskäl.