2. Bra för globalt klimat

Död ved lämnas kvar som kol

Det är klimatsmart att bevara helt orörd gammelskog.

  • Kol som är lagrad i orörd mark får vara kvar där i stället för att frigöras till atmosfären. En stor del av den frigjorda kolmängden till atmosfär och vattendrag inom traditionellt skogsbruk beror på dikning, körskador och markberedning. Orörd gammelskog binder upp koldioxid från atmosfären så att mer och mer kol lagras i marken. Gammelskog är en kolsänka!
  • Skydd är den mest effektiva metoden att minska kolläckaget i områden där gamla skogar med stora kolförråd annars hotas av avverkning eller andra former av exploatering (exempelvis kommunala byggprojekt, utvinning av olja, naturgas och mineraler).

fortsatt_lasa_knapp

jag_vill_bli_skogsfadder_knapp

jag_vill_swisha_knapp

ta_mig_till_skogsbutiken_knapp

jag_koper_skogsruta_knapp