Stäng ×

Mål: 4 200 000 SEK
Uppnått: 3 365 132 SEK
Utveckling: 80.1 %

The collection foundation Naturarvet proudly presents – SKARNHÅLAN OLD-GROWTH FOREST!

’Buy’ your own umbrella trees and forest plots by CLICKING HERE!

Give an earmarked contribution to Skarnhålan old-growth forest by CLICKING HERE!

On the international day of biodiversity 2018 we signed a contract for a fine piece of old-growth forest the size of 40 hectares situated just a short walk east of Iglkeärr old-growth forest.


Stora Skarnhålan - agkärr i RisvedenSkarnhålans gammelskog rymmer inom sina 40 ha inte mindre än 24 ha nyckelbiotop och har en genomsnittlig ålder om 140 år. Vissa bestånd har en snittålder på över 160 år. Det är till stor del barrnaturskog med inslag av lövrika partier och med ädellöv i de sydliga branterna. I norra delen, som enkelt nås via en stig från en parkering, ligger Röda berget och natura 2000 området Stora Skarnhålan som ingår i Risvedens agkärr. Totalt antal naturvårdsarter för området är 59 st, varav 18 rödlistade arter, 35 signalarter och 19 EU-direktiv arter. Här är artlistan per 2018-10-01.


GravlångenCentralt ligger den östra soliga viken av den lilla sjön Gravlången, som erbjuder fin rastplats för de fikasugna. Här finns också det 4 ha stora biotopskyddsområde som redan har skydd sedan 20 år. I söder sluttar och kastar sig landskapet genom nyckelbiotopen i branter och avsatser från höjden 145 möh ner till Svällebäck 80 möh, som gör denna del lite mer utmanande att gå i. Det stora inslaget av ekar och andra lövträd samt de fina utsikterna från avsatserna gör besöket väl värt en liten utmaning. Om du ”köper” ett paraplyträd eller en skogsruta så kan du med hjälp av koordinaterna och en karta/kart-app besöka just den platsen som du har skyddat.


Dansande skogenSkarnhålans gammelskog ligger direkt i anslutning till Eklidens naturreservat i öster. Väster om Ekliden ligger Iglekärrs gammelskog och väster om den ligger Solliden som snart införlivas i Naturarvets fastighetsinnehav i denna fantastiskt fina del av Risveden, bara 4 mil norr om Göteborg. Det stora antalet naturvådsarter sammantaget med många olika typer av skyddsvärd skog med hög genomsnittlig ålder gör Skarnhålans gammelskog till det område som har allra högst naturvärde i hela Risveden. Här finns en karta som visar hela det skyddade området om totalt 206 ha inklusive Skarnhålans gammelskog, som vi kan kalla ”Porten till Risveden”.


Vi har ett insamlingsmål om 4,2 miljoner kr som vi ska nå senast 30/6 2019. Vi har redan en grundpott med insamlade medel om ca 2 miljoner från tidigare år. Bl.a. fick vi en stor aktiegåva av en enskild givare i december om närapå 2 miljoner kr. Var med nu och ge en rivstart på den nya insamlingen för Skarnhålans gammelskog som vi startar upp idag på Biologiska mångfaldens dag den 22/5 2018! Ge en gåva här eller klicka på kartan nedan för att köpa paraplyträd eller skogsrutor. Karta Skarnhålans gammelskog