Ekås ek-bokskog

Fastigheten – (klicka här för att visa dölja)

Naturarvet skrev kontrakt på Ekås ek-bokskog i Gällared socken i Falkenbergs kommun, Halland, i september 2023 och väntar på beslut om lantmäteriförrättning. Fastigheten om 25 ha ligger ca 150 m.ö.h. och är väl sammanhållen med en liten del av Stora tjärnet i norr och god tillgänglighet via allmänt vägnät och en samfälld väg som passerar igenom södra delen.

17 ha av arealen är äldre ädellövskog, och utgör en liten sekundär rest av den tidigare dominerande lövfällande ekblandskog och bokskog som är typisk för den nemorala zonen i södra Sverige. Genom hela fastigheten finns spår av kulturlandskapet, som i stor utsträckning varit uppodlad åkermark och beten. Stengärdsgårdar, stenrösen, gamla vägar, en lin-basta och andra strukturer ligger som minnen över gångna tider, där naturen nu har återtagit marken.

Vi är ödmjukt tacksamma för att denna fastighet var till salu och att vi tidigare hade fått in flera stora gåvor som gjorde det möjligt att förvärva fastigheten.

Naturen – (klicka här för att visa dölja)

Färgade områden i kartan är produktiv skogsmark i Sverige. Skalan går från röd för hotspots med höga naturvärden till blå för coldspots med låga naturvärden.
Ekås ek-bokskog ligger i en bygd med till stora delar traditionellt trakthyggesbruk och planterad gran – som en isolerad hotspot för höga naturvärden. Fastigheten hyser äldre sekundär naturskogsartad ädellövskog som domineras av bok i den östra och mer ekblandskog i den västra delen. I söder finns en något yngre naturligt etablerad lövblandskog med inslag av ask och asp. I norra ändan av fastigheten finns dels planterad gran och björk utan biologiska värden dels en tall-myr med fina naturvärden. Här finns också en liten andel äldre granblandskog som på sikt kan utveckla fina naturvärden. I den västra delen och på en centralt placerad äng har marken under lång tid betats, vilket lagt grunden för naturvärden, som gynnas av fortsatt bete.

Den ökande mängden död stående och liggande ved, växande antal gamla träd och markens varierande näringsinnehåll har skogen god bredd av arter och trädbestånd. Särskilt viktiga miljöer är t.ex; 1. ekblandskog med inslag av hassellundar och andra ädelträd såsom ask, lind och lönn; 2. öppna hagmarker som under lång tid liksom delar av eksogen har hävdats med bete; 3. naturbokskog med tydliga spår av tidigare bete och åkerbruk genom rester av gärdsgårdar och rösen, och här och var ekar som trängs undan av bokarna; 4. öppen myrmark och sumpskogsområden som kan utvecklas till fina naturvärden efter viss återställning av våtmarken; 5. äldre granblandskog vid tjärnet, med en ursprunglig proviniens av granar.

Ingen tidigare dokumentation av arter fanns på fastigheten och Naturarvets VL samt handläggare från Länsstyrelsen i Hallands län har gjort inventering av arter under sommaren och hösten 2023. Här är ett urval av funna arter:

 • Grönvit nattviol Platanthera chlorantha Signalart
 • Skogslind Tilia cordata LC
 • Ask Fraxinus excelsior EN
 • Rödräv Vulpes vulpes LC
 • Tornseglare Apus apus EN
 • Gröngöling Picus viridis LC
 • Spillkråka Dryocopus martius NT
 • Hussvala Delichon urbicum VU
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes LC
 • Nötväcka Sitta europaea LC
 • Lömsk flugsvamp Armanita phalloides Signalart
 • Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus Signalart

Klimatet – (klicka här för att visa/dölja)

I denna ädellövskog i sydvästra Sverige är kolinlagringen ca 20 % högre än den effektiva inlagringen av kol i t.ex. Fågelskärsuddens gammelskog på Gräsö i nordöstra Uppland. Marken är något rikare än genomsnittet för Sverige och där kolinlagring är som effektivast är det viktigt att bevara den.

Ekås ek-bokskog har som sekundär skog en god tillväxt som kommer att fortsätta under flera hundra år. Skogsbruksplaner som har upprättats i samband med försäljningen av Ekås ek-bokskog ger en bra bild av hur mycket areal som nu bevaras från avverkning och gallring samt hur mycket CO2 som kan bindas in i de olika partierna av skogen framöver.

Att skydda Ekås ek-bokskog och andra liknande gammelskogar är den viktigaste åtgärden vi kan vidta lokalt för att bromsa klimatförändringarna globalt.

Insamlingen

Till Insamlingssidan

I september 2023 signerades kontrakt och betalades handpenning. Genom rekordinsamling under 2022 och en stark insamling under våren 2023, bl.a. med förskott från företagssponsring hade vi redan samlat in en del av köpelikviden. Lantmäteriförrättning pågår, eftersom skogen ska avstyckas från en äldre gårdsfastighet, och Naturarvet beräknas få tillträde till den avstyckade fastigheten i början av 2024. Var med och bidra till skyddet av Ekås ek-bokskog och att fler skogar kan förvärvas under 2024.

Hitta hit – (klicka här för att visa/dölja)

Ekås ek-bokskog ligger ca 150 m.ö.h i Gällareds socken i östra delen av Falkenbergs kommun, Halland. Närmaste tätort är Ullared ca 7 km bilvägen. Ekås ek-bokskog kan nås via allmänna vägnätet och en samfälld väg som passerar genom södra delen av fastigheten. Parkering kommer att anordnas längs den samfällda vägen och en stig markeras för att besöka skogen utan att störa grannar. Med allmänna färdmedel tar du dig från Ullared i väster eller Ätran i öster med busslinje 558 till Gällareds kyrka. Planera din resa på Länstrafikens hemsida här. Från Gällared får du gå 3,5 km eller cykla 4 km till Ekås.

Tänk på att respektera allemansrätten och inte störa hemfriden för boende och fritidsboende i området. Parkera inte och beträd inte vägar och mark som är privata. En del av skogen och den öppna hagmarken betas under en del av sommaren. Skada inte stängsel och stäng eventuellt öppnade stängselgenomgångar efter dig. Undvik att gå i betade partier under betesperioden om du är rädd för nötboskap.