Fågelskärsuddens gammelskog

 

 

Fastigheterna – (klicka här för att visa/dölja)

Naturarvet förvärvade Svartsundets gammelskog på Gräsö i norra Roslagens skärgård i juni 2020. Under våren 2021 började vi kontakta grannar för att förhöra oss om möjligheten att förvärva ytterligare mark i området. Att kunna knyta ihop ett större sammanhängande område på udden utanför Söderbodfjärden skulle ge ännu större nytta för att bevara biologisk mångfald och skapa en säker kolsänka för nuvarande och framtida generationer.

Initialt rönte våra kontaktförsök ingen större framgång men under våren 2022 kontaktades vi först av en granne som erbjöd oss köp av 45 ha av udden ut mot Fågelskärsören i sydost. Oberoende av den första kontakten blev vi senare kontaktade av en andra granne, som från början varit skeptisk men nu tänkt om, och erbjöd oss att köpa 11,5 ha som sträcker ut mot Blågrundsfjärden i nordost. Därmed sträcker sig våra förvärvade områden i Söderboda på Gräsö från markerna väster om Svartsundet, över udden till nordöstra stranden och ut till uddens sydöstra spets.

Under våren 2023 fick vi kontakt med ytterligare en fastighetsägare och kunde förvärva 23,5 ha till. Vi är ödmjukt tacksamma för att vi nu genom alla insamlade gåvor och tack vare markägare som vill sälja sin mark fått chansen att förvärva dessa tre områden. Genom fastighetsreglering utökas nu det sammanhängande området i Söderboda från 32 ha till totalt 110 ha.

Skogen på de nya områdena har samma kvaliteter som Svartsundets gammelskog och har aldrig varit kalhuggen eller på annat sätt brukats med moderna metoder. Det finns spår av kulturpåverkan genom tidigare skogsbete, igenväxande ängar och gamla timmerlador, som också bidrar till biologisk mångfald.

 

Naturen – (klicka här för att visa/dölja)

Hela området på udden utanför Söderbodfjärden har höga naturvärden. Nästan 100 naturvårdsarter, varav hälften rödlistade, har nu fått en skyddad hemvist i den tidigare kulturpåverkade vildmarken. Se några miljöbilder från vår bildblogg vid vårt första besök här.

Den stora mängden död ved, gamla träd och mosaiken av flera olika biotoper erbjuder miljöer för ett brett utbud av arter. Särskilt viktiga miljöer är t.ex; 1. tallhällmarker med urskogskaraktär och tillhörande vedlevande insekter, lavar och svampar; 2. sumpiga partier med blandbarrskog; 3. alsumpskogar (nordens egna kolslukande ’mangroveträsk’), som jungfruligt växer på mark av igenväxande tidigare havsvikar.

På de nya områdena finns också myr och kärr som hyser flera fridlysta arter. Mosaiken med omväxlande hällmarker och våtare biotoper gör marken inte helt enkel att beträda i vissa partier, vilket också bidragit till en mer fredad miljö för det vilda.

Här följer en lista över hittills noterade naturvårdsarter:

 

Klimatet – (klicka här för att visa/dölja)

Ett extra bonus med Fågelskärsuddens gammelskog är dess läge i östra Svealand, där fastläggning av kol i marken är som högst i landet. I alkärren har vi bra koll på hur mycket CO2 som har lagts fast genom trädens tillväxt de senaste 60 åren.

Skogsbruksplaner från den större delen av Fågelskärsudden och den vi erhöll vid förvärv av Svartsundets gammelskog ger en bra bild av hur mycket areal som nu bevaras från avverkning och gallring samt hur mycket CO2 som kan bindas in i de olika partierna av gammelskog framöver.

Att skydda Fågelskärsuddens gammelskog och andra liknande gammelskogar är den viktigaste åtgärden vi kan vidta för att bromsa klimatförändringarna med omedelbar verkan

 

 

 

Insamlingen

Till Insamlingssidan

 

 

Under juni 2022 signerades kontrakt och betalades handpenning för båda markområdena. Genom insamlingen till Svartsundets gammelskog och en stark insamling under 2021 och första halvan av 2022 hade vi redan samlat in det mesta av köpelikviden. Under våren 2023 förvärvades ytterligare mark (Kalvgrundet). Lantmäteriförrättning där samtliga förvärvade fastighetsdelar slogs samman slutfördes under hösten 2023. Var med och

 

Hitta hit – (klicka här för att visa/dölja)

Fågelskärsuddens gammelskog ligger på Gräsö, en ö i norra änden av Roslagen i Uppsala län. Du tar dig dit genom att ta dig till Öregrund och därifrån med regelbunden gratis bilfärja. Klicka här för färjans tidtabell och övrig information. Det är enklast att ta sig till Fågelskärsuddens gammelskog med eget fordon. Med allmänna färdmedel tar du dig från Uppsala centralstation med buss 811 (klicka här för tidtabell) till Öregrund och därifrån med buss 854 (klicka här för tidtabell) till Norrbacka vägskäl på Gräsö som ligger på dessa koordinater 60.44494, 18.40913 (buss 854 kan behöva förbeställas tre timmar innan avgång).

Färden från Norrbacka vägskäl går på enskild skogsbilväg av varierande kvalitet. Särskilt sista sträckan är en mycket gropig och stenig väg som du färdas på med egen risk för ditt färdmedel/fordon. Om du kör bil bör du helst ha fyrhjulsdrift och hög markfrigång för sista sträckan. Parkera annars senast på dessa WGS84-decimal-koordinater 60.445574, 18.450383. Om du vill hitta till ett lämpligt ställe för att slå upp tält för övernattning kan du mata in dessa WGS84-decimal-koordinater 60.431032, 18.461265, varifrån den sydöstra delen med sina fantastiska hällmarker och gammeltallar lättast nås via en skogsbilväg förbi ett fritidshus och sedan genom att följa öppen eller igenväxande ängsmark ner mot sydost. Om du i stället följer skogsbilvägen vidare bort mot Bålgrundsfjärden så tar du dig du lättare upp på hällmarken centralt i området och når stigen utefter kärrets östra bryn öster om hällmarken.
.

Klicka här för en insamlingskarta över områdena, där du kan se vilka ytor som redan har sponsrats genom tidigare bidrag till Svartsundets gammelskog. Du kan också se var de nya skogsrutorna och ytorna i Fågelskärsuddens gammelskog ligger. Kartan kommer att uppdateras kontinuerligt med mer information.