Ullersjöbäckens gammelskog

Fastigheten – (klicka här för att visa dölja)

Naturarvet skrev kontrakt på Ullersjöbäckens gammelskog vid Stor-Blåsjöns östra strand i Strömsunds kommun, Jämtland, i juni och fick tillträde och lagfart under hösten 2022. Fastigheten om 264 ha är väl sammanhållen med strand mot Stor-Blåsjön och sträcker sig upp till trädgränsen mot Rödfjället.

170 ha av arealen är gammal naturskog. Hela fastigheten har bedömts som skyddsvärd. Längs sluttningen ner från fjället sträcker även mindre myrar ut sig och öppnar upp landskapet. Längs sluttningen rinner också fyra fjällbäckar om sammanlagt 9 km genom fastigheten, varav Ullersjöbäcken är den största med kvillande (mångförgrenad) bäckfåra som mynnar ut med tre utlopp i Stor-Blåsjön i fastighetens norra del.

Vi är ödmjukt tacksamma för att denna fastighet var till salu och att vi samtidigt har fått in flera stora gåvor som gjorde det möjligt att förvärva fastigheten. Se en drönar-film från fastigheten på vår youtube-kanal här.

Naturen – (klicka här för att visa dölja)

Färgade områden i kartan är produktiv skogsmark i Sverige. Skalan går från röd för hotspots med höga naturvärden till blå för coldspots med låga naturvärden.
Ullersjöbäckens gammelskog ligger i östra änden av Frostviken – en hotspot för höga naturvärden. Fastigheten hyser gammal fjällnaturskog med myrar mellan skogspartierna. Högre upp på fjället ryms en liten del kalfjäll inom fastigheten. Hela fastigheten och stora områden runt omkring är mer eller mindre orörda, förutom en mindre kraftledning som dragits en bit upp från Stor-Blåsjön. Terrängåkning är förbjuden på hela fastigheten, varför skogen ovan kraftledningen är utan leder eller skooterspår. Längs med sjön finns en av tradition hävdad stig från Ankarede ner till skogsvägen som leder till dammen vid södra änden av Lill-Blåsjön. Från Ankarede går också vandringsled och skooterled upp över fjällområdena öster om fastigheten. Längs vandringsleden ligger Rödfjällsstugan för enkel övernattning med utsikt över Ullersjön.

Den stora mängden död ved, gamla träd och mosaiken av flera olika biotoper från stranden vid Stora Blåsjön upp till kalfjället erbjuder miljöer för ett brett utbud av arter. Särskilt viktiga miljöer är t.ex; 1. tallhällmarker med urskogskaraktär och tillhörande vedlevande insekter, lavar och svampar; 2. sumpiga partier med grandominerad blandbarrskog där flera tättingar såsom mesar och trastar trivs; 3. myrar med översilande bäckfåror där öppen och ständigt fuktig mark skapar förutsättningar för kärlväxter såsom orkidéer; 4. fjällbjörkskog och kalfjäll i ett veckbergsområde, där marken pga bergarterna kan vara toxisk för många arter och därför ger utrymme för mer toleranta arter.

Ingen dokumentation av arter har tidigare gjorts på fastigheten utom en inventering av bäcksländor på 1980-talet. Vid ett kort besök till fastigheten i slutet av augusti 2022, som tyvärr fick avbrytas pga insjuknande i covid-19, konstaterades ett antal intressanta arter (hot-status på rödlistan med röda bokstäver):

 • Fjällräv Vulpes lagopus EN
 • Skogshare Lepus timidus NT
 • Smålom Gavia stellata NT (i Blåsjön)
 • Silvertärna Sterna paradisaea Fridlyst
 • Drillsnäppa Actitis hypoleucos NT
 • Tjäder Tetrao urogallus Fridlyst
 • Björktrast Turdus pilaris NT
 • Rödvingetrast Turdus iliacus NT
 • Talltita Poecile montanus NT
 • Röding Salvelinus alpinus
 • Ögonpyrola Moneses uniflora Signalart
 • Sumpnycklar Dactylorhiza majalis subsp. lapponica Fridlyst
 • Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata Fridlyst

Klimatet – (klicka här för att visa/dölja)

I en fjällnära skog är kolinlagringen ungefär 25% mot den effektiva inlagringen av kol i t.ex. Fågelskärsuddens gammelskog på Gräsö i nordöstra Uppland. Den areal fjällnära skog som kan köpas för pengarna är samtidigt ca 400% större än för Fågelskärsuddens gammelskog. Det innebär t.ex. att en skogsruta som är 400 kvm i Ullersjäbäckens gammelskog kostar lika mycket och lagrar lika mycket kol som en skogsruta om 100 kvm i Fågelskärsuddens gammelskog.

Skogsbruksplaner som har upprättats i samband med försäljningen av Ullersjöbäckens gammelskog ger en bra bild av hur mycket areal som nu bevaras från avverkning och gallring samt hur mycket CO2 som kan bindas in i de olika partierna av gammelskogen framöver.

Att skydda Ullersjöbäckens gammelskog och andra liknande gammelskogar är den viktigaste åtgärden vi kan vidta för att bromsa klimatförändringarna med omedelbar verkan.

Insamlingen

Till Insamlingssidan

I början av juli 2022 signerades kontrakt och betalades handpenning. Genom insamlingen till Svartsundets gammelskog och en stark insamling under 2021 och första halvan av 2022 har vi redan samlat in köpelikviden. Förvärvstillstånd erhölls och Naturarvet fick tillträde i augusti och lagfart erhölls i oktober 2022. För att bidra till kostnaderna och ge oss chans att utöka området som behöver skydd runt Ullersjöbäcken, var med och

Hitta hit – (klicka här för att visa/dölja)

Ullersjöbäckens gammelskog ligger vid östra stranden av Stor-Blåsjön upp mot Rödfjället i Strömsunds kommun, norra Jämtland. Närmaste tätort är Gäddede ca 4 mil bilvägen. Ullersjöbäckens gammelskog kan nås via en skogsväg längs Lill-Blåsjöns östra strand fram till en vändplan på grannens fastighet söder om skogen. Sista kilometern är gropig och stenig och du kör på egen risk. En bil med bra markfrigång är att föredra. Alternativt kan du ta bil eller buss till Ankarede och vandra ca 5 km fram till Ullersjöbäcken i norra änden av skogen. Ett tredje alternativ är att hyra båt/kanot eller ta med egen båt/kanot och ta sig över Stor-Blåsjön från Stora Blåsjön eller Ankarede. Landstigning görs lämpligast vid något av Ullersjöbäckens utlopp. Med allmänna färdmedel tar du dig från Östersund till Stora Blåsjön/Ankarede med linjerna 142+425+472. Planera din resa på Länstrafikens hemsida här.

Trafik med terrängfordon är förbjuden i hela området öster om Stor-Blåsjön. Det innebär att du bara kan färdas med skidor eller snöskor i Ullersjöbäckens gammelskog under vintertid. Du kan köra skooter upp längs skooterleden som går längs vägen öster om Lill-Blåsjön fram till grannfastigheten och därifrån via sjön till Ankarede. Du kan också köra skooter över sjön från t.ex. Stora Blåsjön fram till stranden.

OBS! Mobiltelefon-täckning är bristfällig i området. Tänk på att du troligtvis inte kan använda telefonsamtal för kommunikation.